• 20230522-DSC_0081
  • 20230522-DSC_0101-bewerkt
  • 20230522-DSC_0092
  • 20230522-DSC_0078
  • 20230522-DSC_0090

Privacyverklaring (AVG) WTC Keitrappers

Klik hier voor de .PDF versie: Privacyverklaring WTC Keitrappers – versie 2018-09-30

 

### PRIVACYVERKLARING (AVG) WTC KEITRAPPERS ###
Hierbij vind je de privacyverklaring van Wielertoerclub Keitrappers te Lichtenvoorde.
Deze is van toepassing in verband de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Dat is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de
AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde
manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.
INLEIDING
Het doel van dit document is om aan te geven wat er met jouw persoonlijke
gegevens gebeurt die worden verzameld door de vereniging. Er wordt aangegeven
waar de gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden deze worden
gebruikt. Weet dat de vereniging te allen tijde zorgvuldig omgaat met jouw
persoonlijke gegevens en jouw privacy respecteert. Het kan voorkomen dat deze
privacyverklaring verandert, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving. Op de site
van WTC Keitrappers staat te allen tijde de meest actuele versie.

1. INHOUD
1.1. WTC Keitrappers
1.2. Doel gegevens
1.3. Ontvangers van gegevens
1.4. ICT, website en social media
1.5. Opslagperiode
1.6. Beveiliging
1.7. Jouw rechten
1.8. Afsluiting

1.1 WTC KEITRAPPERS
Wielertoerclub “Keitrappers” is de grootste fietsclub van Lichtenvoorde, opgericht in
1984 en telt momenteel +/- 175 leden. De club bestaat uit zowel race- als MTBfietser.
Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de fietssport.
Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd, waarvan hieronder
een opsomming staat weergegeven
 Het geven van trainingen door (gediplomeerde) trainers
 Het organiseren van enkele toertochten voor zowel race als MTB
 Het begeleiden van nieuwe leden ten behoeve van instroom
 Het beleggen van bijeenkomsten zoals de algemene ledenvergadering
 Het organiseren van weekend weg en andere clubactiviteiten

1.2 DOEL GEGEVENS
De gegevens van de leden worden opgeslagen en verzameld door de vereniging.
Hieronder staat een toelichting daarop.
1.2.1 Inschrijving als lid: WTC Keitrappers verzamelt de volgende gegevens die
nodig zijn voor de ledenadministratie: voornaam, achternaam, geboortedatum,
geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoon, mobiel en mailadres.
1.2.2 Inschrijving bij NTFU: dezelfde gegevens die bij punt 1.2.1 staan vermeld
worden gebruikt om de leden in te schrijven bij NTFU (Nederlandse Toer- en Fiets
Unie). Op die manier kunnen leden gebruik maken van Scan & Go bij toertochten en
kunnen zij aanspraak maken op de algemene fietsverzekering. Voor de privacyverklaring
van NTFU wordt verwezen naar www.nftu.nl.
1.2.3 Bankgegevens: WTC Keitrappers maakt tevens gebruik van software voor
financiële zaken, zoals automatische incasso’s. Daarvoor vult elk lid een
machtigingsformulier in die wordt ondertekend door desbetreffend lid en wordt
gearchiveerd door de vereniging. Op dat formulier staan o.a. zaken als IBAN
(bankrekening) en uiteraard enkele gegevens van desbetreffend (nieuw) lid.
1.2.4 Inschrijving toertochten: bij toertochten worden bij handmatige inschrijving geen
persoonsgegevens verzameld en opgeslagen. Indien leden van WTC Keitrappers en
niet-leden gebruik maken van Scan & Go dan vindt er een registratie plaats in de
software. Daarin wordt opgeslagen hoeveel deelnemers er zijn en welke afstand
wordt gefietst. Deze gegevens worden ge-upload naar NTFU. Voor inzage dient de
fietser zelf in te loggen op de site van NTFU met behulp van zijn / haar eigen
inloggegevens.
1.2.5 Foto’s: tijdens toertochten kunnen foto’s worden gemaakt. Deze worden na
afloop van de toertocht op de website geplaatst, zodat deze voor iedereen is in te
zien. Er worden louter foto’s getoond, dus geen andere persoonsgegevens, zoals
namen. Mocht een deelnemer expliciet bezwaar maken, dan kunnen maatregelen
worden getroffen, bijvoorbeeld dat die deelnemer een opvallend hesje draagt.
1.2.6 Promotie: het kan voorkomen dat foto’s en video’s gebruikt worden voor
promotiedoeleinden. Het gebruik daarvan is dan louter en alleen bedoeld voor
promotie van de vereniging en niet voor promotie door en / of voor derden.
1.2.7 Functielijst: op de website staan de gegevens vermeld van de bestuursleden,
de leden van de commissies en de leiders van de groepen. Het gaat bij de
bestuursleden om de namen, functies, mailadressen en telefoonnummers. Bij de
overige personen staan louter de namen en telefoonnummers vermeld. Al deze
gegevens staat ook in een bestand dat wordt beheerd door de secretaris.
1.2.8 Contactformulier website: op de website staat een contactformulier. Hierop
kunnen bezoekers hun naam, onderwerp, mailadres en vraag, opmerking e.d.
invullen. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt voor het
versturen van een mail naar info@keitrappers.nl, zodat de vertegenwoordiger van de
vereniging het kan beantwoorden.

1.3 ONTVANGER VAN GEGEVENS
1.3.1 Ledenadministratie: van de vereniging ontvangen een aantal functionarissen
persoonsgegevens (zie artikel 1.2) die worden opgeslagen in de ledenadministratie.
Secretaris, penningmeester en bestuursleden (indirect) hebben toegang tot de
ledenadministratie.
1.3.2 Bij inschrijving bij de vereniging worden de persoonsgegevens doorgegeven
aan de sportbond NTFU (Nederlandse Fiets en Toer Unie).
1.3.3 Leiders en commissieleden: ten behoeve van deelname aan trainingen en
toertochten dan wel de oproep voor vrijwilligers bij (club)evenementen worden enkele
persoonsgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) gebruikt. Indien gewenst
wordt jouw mobiele telefoonnummer toegevoegd aan een WhatsApp-groep.
1.3.4 Mailings: persoonsgegevens worden gebruikt voor het per mail verspreiden van
activiteiten, nieuws en mededelingen. Dit wordt gedaan met een mailserver, waarbij
de ontvanger van de mail kan niet zien aan wie de mailing nog meer is verstuurd.
1.3.5 Incassoprogramma: bij inschrijving wordt een machtiging verleend door leden
voor automatische incasso’s. Ten behoeve van het uitvoeren van deze incasso’s
worden de persoonsgegevens opgeslagen in een daarvoor bestemd softwareprogramma
(ten tijde van het opstellen van deze privacy verklaring is dat PC Leden).
1.3.6 Bankpakket: WTC Keitrappers heeft een bankrekening bij Rabobank. Hierin
worden persoonsgegevens die van belang zijn voor betalingen en incasso’s
vastgelegd. Dit alles gebeurt in een beveiligde omgeving, waartoe alleen de
penningsmeester en diens back-up toegang hebben.
1.3.7 Kledingadministratie: er wordt bijgehouden wie welke kleding heeft
aangeschaft. Daarvoor vullen de leden zelf een bestelformulier in en leveren deze in
bij degene die de kledingvoorraad beheert. De vereniging is voornemens om dit
vanaf begin 2019 te veranderen. Het kan zijn dat leden een persoonlijke en
beveiligde account ontvangen, waarmee zij zelf kleding kunnen besteld.
1.3.8 Declaraties: op ingediende declaraties, dus als je onkosten voor de vereniging
hebt gemaakt, vul je zelf enkele persoonsgegevens in die van belang zijn voor
terugbetaling.

1.4 ICT, website en social media
Voor de opslag van gegevens wordt gebruik gemaakt van het hiervoor genoemde
softwareprogramma. Daarnaast staan de gegevens ten behoeve van het veiligstellen
daarvan (back-up) opgeslagen in een beveiligde cloud-applicatie (OwnCloud).
De website die online is en wordt gehost bevat links met Twitter en Facebook.
Daarop worden mededelingen geplaatst alsmede foto’s en video’s. De site is
openbaar toegankelijk.
De webserver van WTC Keitrappers verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen.
Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer
kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer
verzonden kunnen worden. Je kunt hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden.
Een cookie is een compact stukje informatie dat op jouw computer wordt opgeslagen.
Tijdens het bezoek aan de website wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd.
Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te
beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes)
en om algemene demografische informatie te verzamelen. Wellicht ten overvloede,
deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet
leiden tot vaststelling van jouw identiteit.
De website van WTC Keitrappers bevat links naar andere websites en/of bronnen.
WTC Keitrappers draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.
Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en/of bronnen.
Wij raden je dus aan de privacy verklaringen van andere sites en/of bronnen altijd
goed te lezen voordat je enige persoonsgegevens verstrekt.

1.5 Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaart, maar nooit langer dan
noodzakelijk is, tenzij er wettelijke gronden zijn waardoor WC Keitrappers verplicht
wordt besteld en je persoonsgegevens dus wel langer moeten worden bewaard.

1.6 Beveiliging
Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van fysieke documenten die door de
secretaris en door de penningmeester worden opgeslagen in ordners. Deze worden
veilig bewaard.
De diverse softwareprogramma’s die worden gebruikt en waarin persoonsgegevens
zijn opgeslagen zijn beveiligd door middel van een wachtwoord en gebruikersnaam.
Voor een extra uitleg over de beveiliging van desbetreffende pagina’s wordt
verwezen naar de beveiliging van NTFU, Twitter, Facebook en Rabobank.

1.7 Jouw rechten
Je hebt het recht om te allen tijde inzicht te hebben in de persoonsgegevens die zijn
vastgelegd door en bewaard worden door de vereniging. Mocht het zo zijn dat jouw
gegevens niet juist zijn of zijn veranderd, dan kun je dit per mail doorgeven aan
info@keitrappers.nl.
Op het moment dat je geen lid meer bent kun je aangeven dat al jouw persoonsgegevens
moeten worden verwijderd, zowel bij WTC Keitrappers als bij NTFU. Als je
deel uitmaakt van een WhatsApp-groep dan dien je jou hiervoor zelf af te melden.

1.8 AFSLUITING
 Aansprakelijkheid: deze privacy verklaring is met de hoogst mogelijke zorg en
aandacht opgesteld. WTC Keitrappers aanvaardt echter geen enkele vorm
van aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit
het gebruik van informatie en/of materiaal op de website.
 Meldpunt: bent u deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in één van onze
systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we
samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
 Belang: WTC Keitrappers verwerkt de persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van verenigen. Jouw gegevens
zullen daarom dan ook nooit verkocht worden aan derden.
 Vragen of opmerkingen: heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons
privacy beleid, dan kun je deze richten aan het algemene mailadres van WTC
Keitrappers: info@keitrappers.nl.

Laatste nieuws

Is het weer om te fietsen?

Laatste mededelingen

Volg ons op Facebook

Neem contact met ons op!

Wielertoerclub Keitrappers Lichtenvoorde
Hogestraat 131
7122 BT Aalten

E. info@keitrappers.nl

Telefonische informatie via de secretaris Marco Koenders: 06-19736319

Volg ons op Twitter